Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via onze webwinkel, gaat u automatisch akkoord met leverings- en betalingsvoorwaarden van onze webwinkel.

2. Levering en zending

De vermelde prijzen op de website zijn steeds in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De goederen zijn altijd stukprijzen. 
Stone – Stone Shop zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat de Living Stone – Stone Shop de betaling heeft ontvangen.  Bestelde goederen dienen binnen de 14 dagen voldaan te worden op ons rekeningnummer. Zoniet wordt uw bestelling nietig verklaard.

Rekeningnummer:  IBAN: BE 96 28007409 5105

 BIC: GEBABEBB

Living Stone - Stone Shop brengt de verzendingskosten/administratie kosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in België bedraagt €6,- per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. 
Vanuit het buitenland gelden de verzendkosten € 8,-.

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening zo ook bij retourverzendingen. Living Stone – Stone Shop behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig.

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een automatische bevestiging van de bestelling. Blijkt het product toch niet voorradig, ontvangt u van Living Stone – Stone Shop een mail. Indien u het verschuldigde bedrag reeds betaald had, storten wij die zo snel mogelijk terug. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de Living Stone  - Stone Shop is bijgeschreven, verzendt Living Stone – Stone Shop de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen. Voor landen buiten België is de levertijd iets langer.

Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden, neemt Living Stone – Stone Shop met u contact op via e-mail.

Indien er actieprijzen worden toegekend op bepaalde artikelen, heeft u geen aanspraak op deze actieprijzen indien u buiten de actieperiode besteld had.

Artikelen gekocht aan solden of actievoorwaarden worden nooit teruggenomen.

3. Retours

Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient binnen 2 dagen na aflevering van bestelling, een retourzending vooraf per e-mail aan te melden zonder opgave van redenen. Zo niet behoudt Living Stone – Stone Shop het recht de retourzending te weigeren. Zonder voorafgaand overleg worden verzendkosten standaard niet door ons vergoed. Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd. Vervolgens dien je dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte en onbeschadigde artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

Living Stone  - Stone Shop
Langestraat 22
8000 BRUGGE
België

Living Stone – Stone Shop zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen. Living Stone –Stone Shop behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Living Stone – Stone Shop behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren, wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling werden geretourneerd.

Kaarten, CD’s en gebruiksartikelen (wierook, pendels,..) kunnen niet worden geruild of teruggezonden.

Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bindfout. Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden. Is uw bestelling incompleet dan dient u dit  BINNEN 2 DAGEN te melden.

Bij andere schriftelijke overeenkomsten van betaalwijze t.o.v. Living Stone – Stone Shop en het niet naleven van deze overeenkomst zal Living Stone – Stone Shop haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Living Stone – Stone Shop met een minimum van € 35,-.
Mondelinge overeenkomsten zijn enkel geldig mits schriftelijke bevestigingen.

Bestellingen welke buiten schuld van Living Stone – Stone Shop tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Living Stone – Stone Shop.

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u uw verzendgegevens niet juist heeft ingevuld op onze dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen.

4. Afbeeldingen en specificaties

Living Stone – Stone Shop staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

5. Overmacht

Living Stone – Stone Shop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Living Stone – Stone Shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.

Living Stone – Stone Shop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Living Stone – Stone Shop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Living Stone – Stone Shop geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.

Indien Living Stone - Stone Shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6. De site

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Living Stone –Stone Shop  worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Living Stone – Stone Shop  geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Living Stone – Stone Shop gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.